§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie mniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośni­ków Ziemi Wadowickiej (TMZW) w dalszej części statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo jest ideowym i prawnym spadkobiercą Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy (TUMWiO).

 § 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest region obejmujący Ziemię Wadowicką w jej tradycyj­nym i historycznym rozumieniu.

2. W miejscowościach położonych poza granicami działania Towarzystwa mogą być tworzone koła sympatyków według wewnętrznych regulaminów zgodnych z treścią niniejszego statu­tu.

 § 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wadowice.

 § 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Prawa o stowa­rzyszeniach i jako takie posiada osobowość prawną.