STATUT - wersja VI - obowiązujacy od 2018 r. /fragmenty/

§ 1

 Stowarzyszenie działające na podstawie mniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośni­ków Ziemi Wadowickiej (TMZW) w dalszej części statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo jest ideowym i prawnym spadkobiercą Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy (TUMWiO).

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest region obejmujący Ziemię Wadowicką w jej tradycyj­nym i historycznym rozumieniu.

W miejscowościach położonych poza granicami działania Towarzystwa mogą być tworzone koła sympatyków według wewnętrznych regulaminów zgodnych z treścią niniejszego statu­tu

 

 § 6

 Towarzystwo zrzesza miłośników Ziemi Wadowickiej a jego działalność dąży do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego małych ojczyzn.

  1. Swoją działalność Towarzystwo opiera wyłącznie na pracy społecznej członków i sympatyków, którzy nie działają w celu osiągnięcia zysku.
  2. § 7

 Celem Towarzystwa jest:

1. Ochrona i rozwój kulturalnych i gospodarczych wartości Ziemi Wadowickiej.

2. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji regionalnej w jej narodowym aspekcie i obywatelskiej świadomości.

3. Reintegracja środowisk kulturalno-oświatowych regionu.

4. Zrzeszanie miłośników Ziemi Wadowickiej dla realizacji zadań i założeń określonych w statu­cie.

 § 8

 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie i popieranie wszelkich poczynań w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji regionalnej.

2. Działalność wydawniczą, publicystyczną i oświatową.

3. Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie historycznej i współczesnej dokumentacji materialnej regionu.

4. Realizację prac badawczych nad przeszłością i współczesnością regionu.

5. Organizację środowisk twórczych i upowszechnianie ich dorobku artystycznego i intelektualnego.

6. Rekonstrukcję tradycyjnych form życia oświatowo-kulturalnego.

7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami i innymi organizacja­mi o podobnym charakterze.