STATUT - wersja V - obowiązujacy od 2012 r. fragment

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

 § 1

Stowarzyszenie działające na podstawie mniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośni­ków Ziemi Wadowickiej (TMZW) w dalszej części statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo jest ideowym i prawnym spadkobiercą Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy (TUMWiO).

 § 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest region obejmujący Ziemię Wadowicką w jej tradycyj­nym i historycznym rozumieniu.

2. W miejscowościach położonych poza granicami działania Towarzystwa mogą być tworzone koła sympatyków według wewnętrznych regulaminów zgodnych z treścią niniejszego statu­tu.

 § 3

 Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wadowice.

 § 4

 Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Prawa o stowa­rzyszeniach i jako takie posiada osobowość prawną.

 § 5

 Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wado­wicach.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 § 6

 1.     Towarzystwo zrzesza miłośników Ziemi Wadowickiej a jego działalność dąży do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego małych ojczyzn.

2.     Swoją działalność Towarzystwo opiera wyłącznie na pracy społecznej członków i sympatyków, którzy nie działają w celu osiągnięcia zysku.

 § 7

 Celem Towarzystwa jest:

1. Ochrona i rozwój kulturalnych i gospodarczych wartości Ziemi Wadowickiej.

2. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji regionalnej w jej narodowym aspekcie i obywatelskiej świadomości.

3. Reintegracja środowisk kulturalno-oświatowych regionu.

4. Zrzeszanie miłośników Ziemi Wadowickiej dla realizacji zadań i założeń określonych w statu­cie.

 § 8

 Towarzystwo realizuje swoje cele prowadząc działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez:

1. Inicjowanie, organizowanie i popieranie wszelkich poczynań w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji regionalnej.

2. Działalność wydawniczą, publicystyczną i oświatową.

3. Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie historycznej i współczesnej dokumentacji materialnej regionu.

4. Realizację prac badawczych nad przeszłością i współczesnością regionu.

5. Organizację środowisk twórczych i upowszechnianie ich dorobku artystycznego i intelektualnego.

6. Rekonstrukcję tradycyjnych form życia oświatowo-kulturalnego.

7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami i innymi organizacja­mi o podobnym charakterze.

 §9

 Wszelkie uzyskane i wypracowane śro0dki rzeczowe i finansowe, Towarzystwo przeznacza wyłącznie na działalność statutową.