STATUT

 
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
 
ZIEMI WADOWICKIEJ
 
 
 
Wadowice 2018 r.
 
 
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA
 
§ 1
 
Stowarzyszenie działające na podstawie mniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośni­ków Ziemi Wadowickiej (TMZW) w dalszej części statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo jest ideowym i prawnym spadkobiercą Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy (TUMWiO).
§ 2
 
1. Terenem działania Towarzystwa jest region obejmujący Ziemię Wadowicką w jej tradycyj­nym i historycznym rozumieniu.
2. W miejscowościach położonych poza granicami działania Towarzystwa mogą być tworzone koła sympatyków według wewnętrznych regulaminów zgodnych z treścią niniejszego statu­tu.
§ 3
 
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wadowice.
 
§ 4
 
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Prawa o stowa­rzyszeniach i jako takie posiada osobowość prawną.
 
 § 5
 
Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wado­wicach.
 
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
 
§ 6
 
  1. Towarzystwo zrzesza miłośników Ziemi Wadowickiej a jego działalność dąży do współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego małych ojczyzn.
  2. Swoją działalność Towarzystwo opiera wyłącznie na pracy społecznej członków i sympatyków, którzy nie działają w celu osiągnięcia zysku.
 § 7
 
Celem Towarzystwa jest:
1. Ochrona i rozwój kulturalnych i gospodarczych wartości Ziemi Wadowickiej.
2. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji regionalnej w jej narodowym aspekcie i obywatelskiej świadomości.
3. Reintegracja środowisk kulturalno-oświatowych regionu.
4. Zrzeszanie miłośników Ziemi Wadowickiej dla realizacji zadań i założeń określonych w statu­cie.
 
§ 8
 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie i popieranie wszelkich poczynań w zakresie upowszechniania i podtrzymywania tradycji regionalnej.
2. Działalność wydawniczą, publicystyczną i oświatową.
3. Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie historycznej i współczesnej dokumentacji materialnej regionu.
4. Realizację prac badawczych nad przeszłością i współczesnością regionu.
5. Organizację środowisk twórczych i upowszechnianie ich dorobku artystycznego i intelektualnego.
6. Rekonstrukcję tradycyjnych form życia oświatowo-kulturalnego.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami i innymi organizacja­mi o podobnym charakterze.
§ 8a
 
Towarzystwo prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizując zadania publiczne w zakresie:
 
1. działalności profilaktycznej na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2.   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3.   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4.   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5.   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
6    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7.   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8.   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
9.   wypoczynku dzieci i młodzieży;
10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12. turystyki i krajoznawstwa;
13. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
14. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami        
15. promocji i organizacji wolontariatu;
16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
 
§9
 
Wszelkie uzyskane i wypracowane śro0dki rzeczowe i finansowe, Towarzystwo przeznacza wyłącznie na działalność statutową.
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 10
 
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 11
 
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a.      zwyczajnych,
b.      wspierających /w tym osoby prawne/,
c.       honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto złoży deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Towa­rzystwa.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca materialne i moralne po­parcie dla realizacji celów Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Za­rząd.
4. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd większością 2/3 głosów na wniosek Za­rządu Towarzystwa.
 
§ 12
 
Członkowie mają prawo:
1. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
2. Pierwszeństwa w nabywaniu wydawnictw Towarzystw,
3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
§ 13
 
Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
1. Realizowania i popierania celów Towarzystwa.
2. Przestrzegania uregulowań statutu.
3. Regularnego opłacania składek.
 
§ 14
 
Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia.
2. Skreślenia.
Decyzje podejmuje Zarząd.
 
 ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
 
§ 15
 
Władzami Towarzystwa są:
1. Walny Zjazd.
2. Zarząd Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
 
1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
2. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 17
 
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd.
 
 
§ 18
 
Walne Zjazdy Towarzystwa dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 19
 
Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje się:
1. Na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Towarzystwa nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały lub wniesienia żądania.
 
§ 20
 
Do zadań Walnego Zjazdu Towarzystwa należy:
1. Wybranie przewodniczącego Walnego Zjazdu, uchwalenie porządku i regulaminu obrad.
2. Uchwalenie wytycznych programowych działalności Towarzystwa.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ZarząduTowarzystwa, Komisji Re­wizyjnej
4. Podjęcie uchwały o udzielenie bądź odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarzą­dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Dokonywanie wyboru Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Męża Zaufania.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Towarzystwa.
7. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.
8. Zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz planu dochodów i wydatków.
9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
 
§ 21
 
Walny Zjazd jest prawomocny, jeśli weźmie w nim udział:
1. w pierwszym terminie nie mniej niż 1/2 członków,
2. w drugim terminie /po upływie 30 minut/ bez względu na ilość obecnych uczestników nie mniej jednak niż 15 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 
 § 22
 
Prawo do udziału w Walnym Zjeździe Towarzystwa mają:
1. Wszyscy członkowie Towarzystwa, zwyczajni i honorowi,
2. Członkowie wspierający w tym reprezentanci osób prawnych,
3. Osoby zaproszone przez Zarząd.
 
 
ZARZĄD TOWARZYSTWA
 
§ 23
 
1. Zarząd Towarzystwa składa się z 7-11 członków wybranych na Walnym Zjeździe.
2. Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie prezesa, vice prezesa, sekretarza i skarbnika, którzy reprezentują Zarząd w sprawach merytorycznych, finansowych i majątkowych.
 
§ 24
 
Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zjazdami, reprezentuje je na zewnątrz, odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zjazdem Towarzystwa.
Do zakresu zadań Zarządu Towarzystwa należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,
2. Podejmowanie uchwał w zasadniczych i problemowych sprawach Towarzystwa,
3. Zwoływanie Walnego Zjazdu, ustalanie proponowanego porządku obrad i ogłaszanie treści uchwał Walnego Zjazdu,
4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
Copyright programerp.pl 2010