W roku 1910 na terenie miasta Wadowic zostalo założone „Towarzystwo Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy” (TUMWiO).Wzorowane na Towarzystwie Upiększania Miasta Krakowa i Okolicy (1907), nawiązywało do licznych organizacji             i stowarzyszeń powstających na przełomie XIX/XX w . w autonomicznej Galicji. Organizacje te (TG Sokół,POW Strzelec i inne) były formą narodowo-politycznej aktywnosci Polaków. TUMWiO tworzyła lokalna inteligencja i rzemiosło a prezesem Zarządu był inicjator przedsięwzęcia, radca sądowy i adwokat Stanisław Kuzia          z ul.Zatorskiej (obecnie ul.Wojska Polskiego 24), sekretarzem Antoni Drozdowski, skarbnikiem sędzia Stanisław Machalski a czlonkami zarządu m.in.Stanisław Kużniarowicz-sędzia i Władysław Kuzia- inżynier leśnik. Głównym celem i realnym osiagnięciem TUMWiO, była budowa w l.1910-16 Parku Miejskiego. Na pewno idea parku wraz z budynkiem "schroniska dla dzieci i młodzieży" jako miejsca rekreacji i wypoczynku wadowiczan, nawiązywała do krakowskiego parku    dr Henryka Jordana (1889).Miasto zakupiło kilka hektarów gruntu na terenie zwanym Górnicą a budowa zmobilizowała prawie cały potencjał społeczny Wadowic.Przy pracach ziemnych(kopiec) wykorzystano jeńców włoskich a imponujący do dzisiaj drzewostan to zasługa W.Kuzi i A.Drozdowskiego.W 1914 powstał budynek dla dzieci i młodziezy - za PRL-u  Dom Harcerza. W latach międzywojennych nadal park był głównym celem działalności TUMWiO.Wybudowano trzecią, murowana altanę (1930) oraz fontannę, podwyższono kopiec i zainstalowano elektyczne oświetlenie(1934). W l.1935-38 prezesem TUMWiO był Zenon Kęcki a po nim, do lat powojennych, Czesław Panczakiewicz. Rok 1951 mozna uznac za koniec działalności TUMWiO. 

W l.1964-70 kilkakrotne próby reaktywowania działalnosci regionalnej podejmowały środowiska związane z tradycją grupy Czartak (K.Foryś,F.Suknarowski). Dopiero nowe pokolenie wadowiczan, zafascynowanych regionalizmem E.Zegadłowicza doprowadza do powstania stowarzyszenia. 

Głównym organizatorem Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej był Zbigniew Jurczak, inicjator i prezes KPT Beskidnicy(1969) oraz Adam Rudel . 

Założyciele, pismem z dnia 10. 09.1971 roku zwrócili sie do ówczesnego Prezydium Wojewódzkiego w Krakowie, załaczajac statut Towarzystwa, o zarejestrowanie. Urząd Spraw Wewnetrznych Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie decyzją nr USW. II. 900 /75/71 z dnia 9.XII.1971 roku wpisał w rejestr stowarzyszeń i zwiazków pod numerem A-666 „Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej” z siedzibą w Wadowicach. Powstale Towarzystwo nawiązywalo do tradycji TUMWiO oraz bogatej przeszłosci historycznej i kulturalnej regionu. 

Pierwszą siedzibą TMZW było mieszkanie Z.Jurczaka przy ul.Zatorskiej 7. W tym lokalu organizowali sie artyści z grupy plastyków Gumigutta, KPT Beskidnicy z kabaretami U Emila, Pion i sceną małych form, grupa literacka Nadskawie.Tu zaczęła sie działalnośc wydawnicza TMZW. 

 

  § 1

Stowarzyszenie działające na podstawie mniejszego statutu nosi nazwę Towarzystwo Miłośni­ków Ziemi Wadowickiej (TMZW) w dalszej części statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo jest ideowym i prawnym spadkobiercą Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy (TUMWiO).

 § 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest region obejmujący Ziemię Wadowicką w jej tradycyj­nym i historycznym rozumieniu.

2. W miejscowościach położonych poza granicami działania Towarzystwa mogą być tworzone koła sympatyków według wewnętrznych regulaminów zgodnych z treścią niniejszego statu­tu.

 § 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wadowice.

 § 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie Prawa o stowa­rzyszeniach i jako takie posiada osobowość prawną.

 

 

 ADRES:

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej

ul. Krakowska 8   34-100 WADOWICE

 BIURO: 

 Czytelnia Mieszczańska, ul. Krakowska 8

tel. 519 459 679,   609 240 846

email:   tmzw@wp.pl

 KRS  0000115606  

         NIP  551-22-62-013                                    REGON 072137527

           Bank PEKAO SA   nr  92 1240 4197 1111 0000 4692 1439

 

 ZARZĄD    TOWARZYSTWA

prezes  -  Zbigniew JURCZAK,

skarbnik -  Krystyna RZESZOWSKA,  sekretarz -  Grzegorz PACUT,

członkowie :  Alfred KARELUS, Maria ZAJĄC, Grzegorz GIERMEK, Eugeniusz KAMIŃSKI

 

KOMISJA REWIZYJNA:

przewodniczący - Maria KOTOWIECKA,

członkowie: Jerzy PŁATEK i Zbigniew MAJTCZAK  

Mąż Zaufania

dr Stanisław BABIŃSKI