ZARZĄD    TOWARZYSTWA

prezes  -  Zbigniew JURCZAK,
skarbnik -  Krystyna RZESZOWSKA,  sekretarz -  Grzegorz PACUT,
członkowie :  Alfred KARELUS, Maria ZAJĄC, Grzegorz GIERMEK, Eugeniusz KAMIŃSKI
 
KOMISJA REWIZYJNA:
przewodniczący - Maria KOTOWIECKA,
członkowie: Jerzy PŁATEK i Zbigniew MAJTCZAK  
Mąż Zaufania - 
dr Stanisław BABIŃSKI
 


 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU TMZW Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

 Miejsce spotkania: siedziba Towarzystwa ul. Krakowska 8, 34-100 Wadowice
Obecni wg listy, w tym członkowie Zarządu: Zbigniew Jurczak, Grzegorz Pacut, Eugeniusz Kamiński, Krystyna Rzeszowska, Grzegorz Giermek, Alfred Karelus. Zebranych przywitał prezes Zbigniew Jurczak przedstawiając plan spotkania:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  2. Realizacja projektów w roku 2019.
  3. Plener malarski pt. „Wokół jeziora Mucharskiego.
  4. Działalność w pierwszym półroczu 2019 roku.
  5. Sprawy bieżące.
Nikt nie wniósł uwag do planu spotkania.
Ad. 1.
Odczytano protokół z poprzedniego zebrania.
Nie wniesiono uwag do poprzedniego protokołu zebrania.
Ad. 2.
Kolega Z. Jurczak przedstawił sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć finansowanych przez miasto Wadowice:
- Zorganizowano imprezę Śpiewam Tobie Ojczyzno w dniu 3 maja br na Placu JPII. Śpiewano gromadnie piosenki harcerskie według śpiewnika przygotowanego własnym sumptem przez Hufiec ZHP i Towarzystwo. Odbiorcami zadania było około 400 uczestników, mieszkańców Wadowic. Uczestnicy otrzymali śpiewniki wydane poza zadaniem. Koszt finansowy i poza finansowy: 1000 złotych z czego dotacja 500 zł, środki własne 50 zł.
- Zorganizowano imprezę dnia 19 maja br, która była uzupełnieniem imprez organizowanych przez Gminę Wadowice z okazji urodzin Jana Pawła II. Regionalne Dni Kultury jako nasza propozycja, miały by okazją do spotkania w Wadowicch, na Rynku, różnych form działalności kulturalnej gmin z dorzecza Skawy.Koszty żadne, bo zaproszenie z Wadowic i wystep w rynku byłyby dla wiejskich zespołów przyjemnościa i formą docenienia ich działalności. Niestety, urzędnicy od kultury nie pojeli intencji a kiedys Wadowice były centrum kultury Nadskawia.
My zorganizowaliśmy dużą wystawę pt. Literackie Nadskawie, Kiermasz Książki Przeczytanej oraz spotkanie z  pisarzem i globtroterem Krzysztofem Petkiem, poetą i prozaikiemTadeuszem Palecznym oraz redaktorem Janem Pichetą. Zapoznano odbiorców, poprzez kilka form działań z literaturą i kulturą Nadskawia. Od tradycji literackich poprzez działalność Towarzystwa po spotkania autorskie z trzema literatami z regionalnym rodowodem. Oprawę stanowił kiermasz książki, występ zespołu Romów, wystawa literatury i konkurs wiedzy o literaturze. Odbiorcami zadania było 200 osób mieszkańców i turystów. Koszt finansowy i poza finansowy: 4490 złotych z czego dotacja 3000 zł. Imprezy zostały rozliczone, a sprawozdania zaakceptowane i przyjęte przez UM Wadowice.
Ad. 3.
Trwają prace przygotowujące plener. Kol. Z.Jurczak i G.Pacut spotkali się z włodarzami Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc. Wystosowano pisma z prośbą o wsparcie tego pomysłu. Termin pleneru planowany jest we wrześniu. Finansowanie: dotacja Starostwa, powtórnie złożono ofertę do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, wójtowie gmin znajdujących się wokół jeziora wyrazili chęć wsparcia tego przedsięwzięcia.
Ad. 4.
W ramach działalności:
- wystąpiono do Konserwatora Zabytków w Krakowie o wpisanie do rejestru pomnika E.Zegadłowicza znajdującego się przed LO w Wadowicach,
- udostępniamy lokal Towarzystwa na próby Zespołu Romów ze Stowarzyszenia Cierchenia,
- przygotowano na Noc Muzeów wystawę ze zbiorów Towarzystwa pn. Literackie Nadskawie. Prezentuje ona wydawnicze dokonania Towarzystwa dotyczące literatury regionu. Wystawa czynna od 18 maja do końca wakacji 2019 roku w lokalu Towarzystwa,
- prezentowaliśmy swoją działalność na pikniku organizacji pozarządowych – 15 czerwca,
- braliśmy udział w spotkaniu plenerowym Romów na bulwarach nad Skawą w dniu 22 czerwca.
Ad. 5.
- Czekamy na odpowiedź UM w sprawie użyczenia zaułka przed Czytelnią,
- kol. Z. Jurczak poinformował, ze Grupa Nadskawie działająca przy Towarzystwie, będzie mieć przez wakacje wystawę malarstwa i rzeźby w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury na Zamku w Suchej Beskidzkiej. Jest to po Wadowicach, Andrychowie, Oświęcimiu i Zatorze kolejna wystawa Grupy. Wernisaż, na który zapraszamy, wernisaż odbędzie się12 lipca br o godz.17
- w ostatnim tygodniu lipca Stowarzyszenie Cierchenia zaprasza na plenerowe spotkanie na Wenecję. Kol. Jurczak zaproponował przekazanie na cele statutowe Stowarzyszenia Romów darowizny w kwocie 500,00 złotych, na zajęcia wakacyjne dla dzieci romskich. Zebrani jednogłośnie przegłosowali propozycję.

Na tym protokół zakończono  - 

protokołował G.Pacut.  Wadowice,26 czerwiec 2019

 

 

 


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu w dniu 23 kwietnia 2019 roku.
Obecni wg listy.
 
Prezes przywitał zebranych. Złożył poświąteczne życzenia i podzielił się symbolicznym, płynnym jajkiem.
 Poinformował o przygotowaniach do realizacji zadania pn. Śpiewam Tobie Ojczyzno na Święto Konstytucji 3 Maja. Dofinansowanie tego zadania z magistratu wynosi jedynie 500,00 złotych w sytuacji, kiedy sam druk śpiewników kosztuje około 950,00. Dofinansowanie pokryje jedynie koszt nagłośnienia i obsługi muzycznej imprezy. Kol. Jurczak przygotował na imprezę piosenki harcerskie, te najbardziej znane i popularne do śpiewania. Opracował jak zawsze edytorsko śpiewnik. Kol. Z. Majtczak załatwił z komendantem Hufca ZHP, aby wydrukowali 400 egz. śpiewników u siebie. Trzeba będzie zszyć wydrukowane śpiewniki. Kol. Kamiński zobowiązał się, że to zrobi.
Następnie kol. Jurczak omówił przygotowanie do imprezy na 19 maja. Razem z kol. Kamińskim przygotowują na Noc Muzeów wystawę ze zbiorów Towarzystwa pn. Literackie Nadskawie. Wystawa będzie prezentować wydawnicze dokonania Towarzystwa dotyczące literatury regionu. Wystawa otwarta w sobotę 18 maja będzie w Czytelni do końca czerwca.
W niedzielę 19 maja, od godz. 14 do 18 tej organizujemy przed Czytelnią, o ile pogoda dopisze, Kiermasz Książki Przeczytanej, spotkanie z literatami, konkurs literacki i występ zespołu Romów. Kiermasz to swobodna wymiana książek przyniesionych przez mieszkańców. Zaprosiliśmy na spotkanie literackie Krzysztofa Petka – literatura dla młodzieży, Tadeusza Palecznego – pisarza i regionalistę oraz Jana Pichetę – poetę i publicystę. Impreza jest dofinansowana przez Gminę, ale wystawa nie. Prezes zaapelował do zebranych o udział i przyniesienie z domów zbędnych książek. Kol. Kamiński zaproponował przekazanie książek, bo na pewno część zostanie do biblioteki Zakładu Karnego. Kol. Pacut przypomniał o ławkach w zaułku, o które trzeba wystąpić do magistratu. Prezes zaproponował do prowadzenia konkursu o literaturze kol. M.Studnickiego. Kol. G. Giermek zorganizuje plenerową wystawę malarstwa. Zarząd przyjął do wiadomości użyczenie sprzętu Towarzystwa jako wkładu rzeczowego do realizacji Regionalnych Dni Kultury. Odpowiedzialny za to jest kol. Gienek Kamiński.     
Z kolei Prezes poprosił kol. Kotowiecką o przedstawienie protokołu komisji rewizyjnej z kontroli dokumentacji. Przewodnicząca przedstawiła protokół (w załączeniu) omawiając go w trakcie czytania.
Następnie kol. Jurczak przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2019 rok ( w załączeniu), omawiając szczegóły poszczególnych zagadnień i zadań.  Padło kilka pytań, które wyjaśnił. Zwrócił uwagę na niestabilną płatność składek. 
Przystąpiono do zatwierdzenia sprawozdania. Kol. Kotowiecka w imieniu Komisji Rewizyjnej zarekomendowała przyjęcie sprawozdania. Prezes zaproponował głosowanie przedstawionej Uchwały o treści:
Zarząd Towarzystwa po szczegółowym zapoznaniu się z przestawionymi sprawozdaniami oraz opinią Komisji Rewizyjnej, zatwierdza
1/ sprawozdanie finansowe Zarządu w tym bilans i rachunek zysków i strat za 2018
2/ sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2018.
 
Zebrani w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, jednogłośnie przyjęli treść Uchwały.
W sprawach bieżących kol. Stojak wróciła do sprawy zorganizowania wyjazdu grupowego do Lwowa. Z uwagi na nieobecność kol. Majtczaka, organizatora wyjazdu, sprawę odłożono.
Kol. Rzycka zaproponowała zorganizowanie majówki Towarzystwa o ile pogoda dopisze. Zebrani pomysł zaakceptowali.
Kol. Jurczak przedstawił prośbę Muzeum Miejskiego w sprawie społeczno-kulturalnej działalności 12pp na rzecz miasta.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokołował kol. Kamiński E. 
 
 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2018 roku


Komisja Rewizyjna w składzie: Maria Kotowiecka - przewodnicząca, Jerzy Płatek i Zbigniew Majtczak członkowie, zapoznała się w czasie kontroli z dokumentacją finansową przedstawioną przez kol. Krystynę Rzeszowską - skarbnika . Komisja stwierdza, że Księga główna prowadzona jest tradycyjnie, ręcznie i jest zdublowana w formie elektronicznej w programie Excel. Obie księgi są ze sobą zgodne. Wpisy w Księdze obejmują wszystkie operacje finansowe ujęte wcześniej na dokumentach analitycznych - raporty kasowe i bankowe.

12 Raportów kasowych obejmują operacje gotówkowe a cała dokumentacja podpięta jest do poszczególnych Raportów w układzie chronologicznym. Analityka obejmuje też 12 wyciągów bankowych konta głównego, z dokumentami źródłowymi operacji (faktury, obciążenia, uznania). Układ kont Księgi głównej wg Uchwały Zarządu z 10.12.2014 roku obejmuje Koszty w zespole 500 i Przychody w zespole 700. Księga przejrzyście dokumentuje poszczególne zadania publiczne. Przychód w roku 2018 wyniósł 32 777,00 złotych a koszty 33 751,00 ponieważ koszt poszczególnych zadań był wyższy niż planowano. Pokryto niedobór z funduszu obrotowego zachowując fundusz statutowy. I tak do zadań publicznych na rzecz Gminy Wadowice dopłacono ponad 3000,00.Koszt własnej działalności statutowej wyniósł ponad 11 tys. złotych przy przychodach 13 tys. złotych. Saldo na koniec roku wynosi 4732,78 przy początkowym 5 706,00 złotych a kwota straty wynosi 973,76.

Komisja pozytywnie oceniła dokumentacje oraz sprawozdania, które przedstawia do zatwierdzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

PROTOKÓŁ

WALNEGO ZJAZDU

TOWARZYSTAWA MIŁOSNIKÓW ZIEMI WADOWICKIEJ

Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 ROKU

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZJAZDU

 

1. Otwarcie Zjazdu przez prezesa Zarządu Towarzystwa

2. Wybór protokolanta Zjazdu

3. Wybór przewodniczącego Zjazdu

4. Odczytanie i przyjęcie regulaminu Zjazdu

5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Informacja o działalności Zarządu, wystąpienie prezesa

8. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

9. Wystąpienie przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie z działalności

10. Dyskusja nad sprawozdaniami

11. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

12 . Zmiany w Statucie Towarzystwa

13. Zgłaszanie przewodniczącemu Zjazdu kandydatur

do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Męża Zaufania

14. Wybory:

a/ do Zarządu Towarzystwa - 7 osób

b/ do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa - 3 osoby

c/ Męża Zaufania

15. Wolne wnioski

16. Podjęcie uchwał

17. Zakończenie Zjazdu

 Ad. 1\

Zebranych przywitał Prezes Zarządu TMZW kol. Z.Jurczak, a szczególnie zaproszonych gości: prezesa SM pana Z.Szewczyka oraz pana prof. UJ T.Palecznego – kierownika studiów międzykulturowych.

 Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć członków Towarzystwa, którzy zmarli w okresie od poprzedniego Zjazdu: Emil Rzycki – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Kamil Suknarowski, Alicja Warchał-Czuba, Halina Zawiła – przewodnicząca koła w Gdyni, Jadwiga Kasperek – długoletni Skarbnik, Stanisław Ocetkiewicz – członek założyciel TMZW.

Ad.2.Kol. Z.Jurczak Z zaproponował na protokolanta zjazdu kol. G. Pacuta. Zadał pytanie o inne kandydatury. Nie zgłoszono innych osób. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali, aby Sekretarz TMZW kol. G.Pacut pełnił tę funkcję.

Ad. 3. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego zjazdu. Kol. Z.Jurczak po wcześniejszym pytaniu: Czy są jakieś kandydatury?; brak zgłoszeń; zaproponował na przewodniczącego zjazdu kol. Z.Majtczaka. Jednogłośnie przyjęto tę kandydaturę.Wybrany przewodniczący podziękował za zaufanie i przystąpił do realizacji planu Zjazdu.

Ad. 4.Wybrany przewodniczący odczytał zebranym regulamin Zjazpodstawie listy obecności stwierdził, prawomocność obrad, bierze w nim udział 30 osób z 64 uprawnionych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.Przewodniczący Zjazdu przedstawił zebranym porządek obrad, który został jednogłośnie zaakceptowany. Stanowi on załącznik do protokołu.\

Ad.6. Wybrano do Komisji Uchwał i Wniosków kol. M.Zając i J.Ogiegło były to jedyne kandydatury zgłoszone przez zebranych. Wybrane osoby niezwłocznie przystąpiły do pracy.

Ad. 7. Informacje o działalność ustępującego Zarządu przestawił Prezes TMZW. Każdy zainteresowany otrzymał tekst jego wystąpienia. Dodatkowo w tym roku zebrani zostali zapoznani z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat sporządzonym za rok 2017. Wystąpienie oraz przedstawione sprawozdania za rok 2017 stanowią załączniki do protokołu.

Ad. 8.Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Maciej Z.Jurczak.Jego tekst jest załącznikiem do protokołu.

 Ad. 9.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca kol. M.Kotowiecka. Komisja corocznie bada działalność Zarządu Towarzystwa, a w szczególności przeprowadza kontrolę finansów TMZW. Przedstawiła protokół z dnia 23 stycznia, w którym szczegółowo przedstawiono kontrolę za rok 2017. Jednocześnie w nim wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 Tekst protokołu Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik.

Ad.10.

Kol. Z.Jurczak zaprosił wszystkich zebranych do dyskusji nad sprawozdaniami.
Kol. B.Jurczak wniosła uwagę do sprawozdania z działalności, że w Klubie Gorzeńskim udziela się również kol. M.Kotowiecka.
Kol. G.Pacut wnioskuje w związku z problemami związanymi z działalnością Sądu Koleżeńskiego oraz małą liczbą aktywnie czynnych członków o jego likwidację i zastąpienie go jednoosobowym ciałem Mężem Zaufania wybieranym przez Walny Zjazd TMZW. Prezes Z.Jurczak zwrócił uwagę, że wymaga to odpowiednich zmian w Statucie. Komisja Uchwał i Wniosków została zobligowana do przedstawienia odpowiednim zapisów.
Kol. J.Sobala wnioskuje do Zarządu TMZW o podjęcie działań w celu promocji naszej działalności wśród młodszego pokolenia w celu zasilenia naszego Towarzystwa – średnia wieku członków wynosi 60+.
 
Ad. 11.
Przewodniczący przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu rządowi w składzie: Prezes TMZW – Zbigniew Jurczak, Sekretarz TMZW - Grzegorz Pacut, Skarbnik TMZW – Krystyna Rzeszowska, Członkowie: Janusz Sobala, Józef Ogiegło, Sławomir Mastek, Maciej Zbigniew Jurczak.
W głosowaniu został o jednogłośnie zaakceptowany.
Prezes podziękował zebranym za docenienie pracy Zarządu w mijającym okresie.
 
Ad. 12.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zmiany w Statucie Towarzystwa.
 
Prezes kol. Z.Jurczak podkreślił, że zmiany te są zgodne z prawem, które obliguje nas do posiadania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, natomiast inne ciała są dobrowolne.
 
Ad. 13.
Przewodniczący Zjazdu zaprosił zebranych do zgłaszania kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Męża Zaufania.
Z sali padły następujące kandydatury:
Zarząd TMZW: Grzegorz Pacut, Krystyna Rzeszowska, Eugeniusz Kamiński, Maria Zając, Grzegorz Giermek, Zbigniew Jurczak, Alfred Karelus.
Kol. M.Kotowiecka zaproponowała Macieja Zbigniewa Jurczaka jako młodą osobę. Jednak nie wyraził on zgody na kandydowanie z powodu braku czasu, lecz gwarantuje, że w razie potrzeby Zarząd może liczyć akcyjnie na jego wsparcie.
Pozostali kandydaci do Zarządu wyrazili zgodę na udział w wyborach.
Komisja Rewizyjna: Maria Kotowiecka, Jerzy Płatek, Zbigniew Majtczak – wyrazili oni zgodę na kandydowanie.
Mąż zaufania: dr Stanisław Babiński, który wyraził zgodę na kandydowanie.
 
Ad. 14.
Przewodniczący Zjazdu zaproponował, aby głosować blokowo na wszystkich kandydatów z tego powodu, że liczba zgłoszeń jest równa liczbie wakatów do obsadzenia:
a/ Zarządu Towarzystwa - 7 osób
b/ Komisja Rewizyjnej Towarzystwa - 3 osoby
c/ Mąż Zaufania Towarzystwa – 1 osoba.
Wszyscy zebrani wyrazili na to zgodę. Kandydatury uzyskał jednomyślne poparcie w głosowaniu zgodnie z zapisami regulaminu Zjazdu.
 
Ad.15.
W ramach wolnych wniosków głos zabrali:
Kol. Dr S.Babiński, który podziękował za zaufanie. Pierwszy raz w życiu pełnił będzie rolę Męża Zaufania. Podkreślił, że nasza działalność ocala od zapomnienia relikty kultury oraz zachowuje pamięć o dawnych pokoleniach.
Kol. J.Sobala jeszcze raz podkreślił, że trzeba podjąć aktywne działania w celu zaangażowania w działalność Towarzystwa młodszych osób.
Kol. K.Pływacz podzielił się wspomnieniami z 26 stycznia 1945 roku, wyzwolenia Wadowic spod okupacji niemieckiej.
Ad. 16.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła treść uchwał, które przewodniczący Zjazdu poddał pod głosowanie:
 
Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie podjęte przez zebranych.
 
Ad. 17.
Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim zebranym za udział w zebraniu. Wybrane ciała przekazały protokoły z I posiedzeń nowej kadencji, które są załącznikami do protokołu Walnego Zjazdu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej w Wadowicach.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokolant Walnego Zjazdu Przewodniczący Walnego Zjazdu